Home » Гуманитарные науки

Гуманитарные науки

Айтназарова А.М., Кылычова Н.Э.
Окуу сабактарын ар түрдүү формада өтүүнүн усулдук өзгөчөлүктөрү
Жусуева М.М., Кушбак кызы Г.
Математика сабагында балдардын билимин текшерүү жана баалоо
Жороева М.К, Маматова Y.А.
Физиканы окутууда кесипке багыт берүүнүн мааниси
Маматова Y.А., Жороева М.К.
Диффузия кубулушун молекулалык-кинетикалык теориянын негизинде түшүндүрүү
Таштемирова А.А., Жусуева М.М.
Математиканы окутуунун кээ бир традициялуу методдору
Кылычова Н.Э., Маданбекова Ж.А., Бердибекова.С.
Физиканы окутуу жараяны үчүн компьютердик анимацияларды түзүү
Маматова Б.Н., Шайдулина А.А.
Тема памяти в духовном воспитании учащихся
Калматова Г.М.
Формирование ценностных ориентаций в образовательном пространстве вуза
Шакирова М.Р.
Кыргыз тил илиминде терминдердин изилдениши
Эркулова Г.К.
К вопросу о субъектах управления политическими процессами в Кыргызской Республике
Эркулова Г.К.
О некоторых теоретико-политологических аспектах анализа политических процессов в Кыргызской Республике